Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Plezier voor Honden Zakelijk

Artikel 1.
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Plezier voor Honden gevestigd aan de Prinses Beatrixstraat 22 te
(4202 RE) Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 60089733 handelend onder de naam Plezier voor Honden.
2. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Ondernemer en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ondernemer en Klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
5. Product: alle Producten die door Ondernemer zijn ontworpen en geproduceerd en die betrekking hebben op de Overeenkomst.

Artikel 2.
Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Ondernemer, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Ondernemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Ondernemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ondernemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ondernemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ondernemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Ondernemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3.
Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Ondernemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Ondernemer zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4.
Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tot koop tussen Ondernemer en Klant komt tot stand zodra Klant het via de webshop gedane aanbod aanvaardt.
2. Ondernemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5.
Levering en termijnen
1. Indien Ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Producten worden door Ondernemer geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door Klant aan Ondernemer opgegeven adres, dan wel door deze online beschikbaar te stellen. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6.
Facturatie en betaling
1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
3. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Ondernemer maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Ondernemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Ondernemer en de verplichtingen van de wederpartij jegens Ondernemer onmiddellijk opeisbaar.
5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Ondernemer is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst.

Artikel 7.
Opschorting en ontbinding
1. Indien de Klant in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Ondernemer, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is Ondernemer gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de Klant zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de Klant wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Klant wordt overgenomen;
e. de Klant zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van Ondernemer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel indien de Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. Bedragen die Ondernemer vóór de ontbinding aan de Klant heeft gefactureerd in verband met hetgeen Ondernemer reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Klant aan Ondernemer verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. Indien de Klant, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Ondernemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn. Hiertoe is Ondernemer eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 8.
Aansprakelijkheid
1. Indien Ondernemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Ondernemer kunnen worden toegerekend.
2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Ondernemer.

Artikel 9.
Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Ondernemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Ondernemer als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Ondernemer onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Klant Ondernemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Ondernemer uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 10.
Conformiteit en garantie
1. Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3. De garantietermijn van Ondernemer bedraagt 6 maanden. Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. Ondernemer wenst in een geval van een beroep op garantie minimaal een foto te zien van de staat van het product.
4. De garantie geldt niet indien:
a. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de door Ondernemer gegeven aanwijzingen behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11.
Geheimhouding
1. Ondernemer zal de persoonlijke gegevens van de Klant slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12.
Gebreken en klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of verleende diensten dienen door de Klant binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten en producten schriftelijk te worden gemeld aan Ondernemer. Ondernemer zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.
2. Indien een klacht gegrond is zal Ondernemer de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
6. Een klacht schort de verplichtingen van Ondernemer niet op, tenzij Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Ondernemer, zal Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ondernemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13.
Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ondernemer.

Artikel 14.
Persoonsgegevens
1. Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 15.
Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Ondernemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ondernemer, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Ondernemer met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Afbeeldingsresultaat voor webwinkelkeur

 

© 2019 - 2022 Plezier voor Honden Zakelijk | sitemap | rss

I.v.m. Zwangerschapsverlof is de site t/m 31-01-2023 gesloten voor bestellingen.